Samarbeid


Nasjonal Sikkerhetsmåned

Nasjonal sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad og arena som samler næringsliv, det offentlige og akademia om et felles mål for en tryggere og sikrere digital hverdag for alle. Samfunnet nasjonalt og internasjonalt digitaliseres, noe som gir økt verdiskapning og effektivisering. Dette medfører nye bransjer, nye vaner, omstilling av kjente samfunnsfunksjoner, og et mer komplisert trusselbilde å forholde seg til. Vi blir alle berørt, både som privatpersoner og i jobb. Nasjonal Sikkerhetsmåned er et viktig bidrag for å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet og forebygge datakriminalitet. Kunnskap er ferskvare – og derfor er sikkerhetsmåneden like aktuell i år.

Målgruppen for kampanjen er alle typer virksomheter i Norge som vil lære mer om hvordan de kan forebygge og møte dagens trusselbilde med riktige tiltak. Den nasjonale dugnaden består av virksomheter som bidrar inn i kampanjen på ulikt vis for at flest mulig skal få tilgang til viktig og riktig kunnskap.

Som uavhengig organisasjon har NorSIS et unikt handlingsrom i henhold til det å være både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og næringsliv. NorSIS samarbeider derfor med flere ulike aktører innen næringsliv, det offentlige, militæret, politiet, akademia, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om fjorårets kampanje her: https://sikkert.no/evaluering/

Samarbeidsformer

Den nasjonale dugnaden består av samarbeidspartnere som bidrar inn i kampanjen på ulikt vis for at flest mulig skal få tilgang til viktig og riktig kunnskap.

Vi inngår individuelle samarbeidsavtaler med bedrifter og ulike organisasjoner tilpasset slik at det tilfører den enkelte virksomhet verdi innenfor deres mål og forutsetninger. Samarbeidet må også ligge innenfor NorSIS sine rammer som uavhengig organisasjon.

Det å bli samarbeidspartner i Nasjonal sikkerhetsmåned kan også knyttes til andre arenaer som NorSIS legger til rette for via tjenester som Slettmeg.no og NettVett.no. I tillegg kommer andre arrangement som koordineres av NorSIS som Stopp nettsvindelforum, Sikkerhetstoppmøtet,  KraftIS, Security Divas og IDentitet.

Dersom en samarbeidspartner ønsker interne foredrag for ansatte, kan det også legges inn i en avtale. Er det ønskelig med mer ekstern fokus og tiltak, eksempelvis overfor media og sosiale medier – så er det også tiltak som kan legges inn i en samarbeidsavtale. Tiltak i media kan eksempelvis være resultat av en undersøkelse, ny forskning eller andre funn som er dokumenterbare og relevante. Eksterne tiltak må nøye vurderes og må samsvare med mål for Nasjonal sikkerhetsmåned og NorSIS sin uavhengighet.

Vi ønsker gjerne at samarbeidspartnere bidrar med innhold til opplæringspakken som utvikles i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned. De kan være innspill som kan være med på å belyse relevante temaer. Dette kan være i form av undersøkelser, filmer, quiz, artikler, veiledninger, intervjuer, og animasjoner m.m.

De ulike nivåene for det å bli samarbeidspartner med NorSIS og som gir grunnlag for aktivisering av individuelle samarbeidsavtaler er:

Platinum: Egen pris

Gull – verdi: Kr 100 000,- 

Sølv – verdi: Kr 50 000,- 

Bronse – verdi: Kr 25 000,- 

Støttespiller – verdi: kr 10 000,-

Alle priser er eks mva.

Synliggjøring av samarbeid og resultater knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned

NorSIS oppsummerer all aktivitet og resultater knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned til Justis – og beredskapsdepartementet, samt øvrige samarbeidspartnere med ulikt myndighetsansvar. Dette er viktig informasjon til myndigheter med digitaliseringsansvar, slik at de også ser og opplever verdien av samarbeidet NorSIS har med næringslivet. Dette også med formål å tydeliggjøre hva næringslivet faktisk bidrar med i henhold til samfunnsansvar knyttet til digitaliseringen av vårt samfunn og tilhørende økt behov for informasjonssikkerhet. NorSIS synliggjør og tydeliggjør verdien av en nasjonal dugnad som aktivt bidrar til et mer robust digital Norge.  Eksempler på dette er opplæringspakken for bedrifter som i 2016 nådde ut til 426 000 ansatte takket være bidrag og støtte fra samarbeidspartnere. Dette er et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet som også skal videreføres i 2017.

Nasjonal sikkerhetsmåned og det tilhørende forebyggende arbeidet som NorSIS gjennomfører sammen med våre samarbeidspartnere, samsvar også med myndighetens pågående digitaliseringsarbeid og behovet for økt digital sikkerhet. Dette er blant annet utredet og fremhevet av blant annet Lysne utvalgene, ny sikkerhetslov og pågående utredning om Digital grenseforsvar m.m.

NorSIS samarbeider også med The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA).
ENISA er organisasjonen som står bak Nasjonal sikkerhetsmåned og som oppfordrer alle EU/EØS – land til å delta i sikkerhetsmåneden med tilpassede nasjonale kampanjer. NorSIS tok initiativ til samarbeid med ENISA og har siden 2011 vært nasjonal koordinator i Norge for Nasjonal sikkerhetsmåned. NorSIS rapporterer derfor inn til ENISA hvordan vi gjennomfører kampanjen nasjonalt, med hvilke samarbeidspartnere og hva som ble oppnådd i henhold til mål for kampanjen. Denne informasjonen sammenlignes med alle land som gjennomfører sikkerhetsmåneden i sine respektive land for å se omfang og betydning av kampanjen. NorSIS bidrar også aktivt inn i ENISA sin planleggings prosess, eksempelvis på hvilke temaer som skal prioriteres i sikkerhetsmåneden.

Kontakt oss

Kampanjeperioden er som før hele oktober måned, men samarbeid som inngås kan også forlenges utover selve kampanjeperioden. Jo mer konkret på mål og ønsker en samarbeidspartner er overfor NorSIS, jo lettere er det å sammen skape verdier som setter gode spor – og som også bidrar til et tryggere digitalt samfunn.

 

For mer informasjon om samarbeid, ta gjerne kontakt med Birgitte Førsund : birgitte@norsis.no.